Biogram

Ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Robert MRZYGŁÓD, ur. 5 czerwca 1971 roku w Świdnicy.  Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30 maja 1998 roku z rąk ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego – Kardynała Henryka Gulbinowicza. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie filozofii chrześcijańskiej; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Kierownik Katedry Antropologii, Etyki i Teorii Poznania w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; dyrektor Podyplomowych Studiów Psychoterapii oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Filozoficzno-Etycznych. Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej działającej przy wrocławskim Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich oraz recenzent tekstów naukowych.

Szlify naukowe i stopnie akademickie zdobywał kolejno na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie uzyskał magisterium z teologii (1998), a także licencjat rzymski (2000) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie odbył pełne studia z zakresu filozofii teoretycznej (2001 – 2009) zakończone doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. abpa prof. dra hab. Stanisława Wielgusa. W dniu 15 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału PWT we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pozytywnymi recenzjami jego dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych oraz działalności popularyzującej naukę, a także uchwałą Komisji Habilitacyjnej – nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. Dwa lata później – 1 października 2017 roku – mianowany został profesorem nadzwyczajnym PWT we Wrocławiu.

Jest autorem książek:  Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki (Wrocław 2009), Między „metafizyką absurdu” i „absurdem metafizyki” (Wrocław 2014) oraz Osoba w horyzoncie choroby, cierpienia i śmierci (Wrocław 2017); artykułów i recenzji opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także haseł encyklopedycznych. Występuje również jako współautor publikacji: Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, red. I. Dec (Wrocław 1998); W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup i T. Reroń (Wrocław 2000); Cierpliwość i miłość, red. A. Janiak i W. Irek (Wrocław 2010); «Ad Imaginem Tuam», red. W. Irek (Wrocław 2012); Wiara teologów a rozum filozofów, red. R. Goczał (Wrocław 2015);  Na nitce Bożego Miłosierdzia, red. P. Kordyasz i G. Polak (Ząbki 2016) oraz  Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl, red. G. Sokołowski i S. Fel (Lublin 2019). Pod jego redakcją ukazały się także prace zbiorowe pt. Wartości w biznesie (Wrocław 2014) i Principia Philosophiae Christianae, tom 1 (Wrocław 2019), w których znajdują się również jego teksty.

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu wykłada Historię filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historię filozofii w Polsce, Wstęp do filozofii, Teorię poznania oraz Etykę ogólną; prowadzi także ćwiczenia.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fundamentalnych problemów metafizyki realistycznej, zagadnienia personalizmu chrześcijańskiego (z uwzględnieniem filozofii społecznej) oraz analiz filozoficznej, niemarksistowskiej myśli rosyjskiej okresu XIX i XX wieku. Interesuje się ponadto historią myśli ludzkiej, polityką oraz polskim filmem.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

W ogólnopolskiej bazie danych Portalu „Nauka Polska.PL” (w zakładce: „Ludzie Nauki”) – jego profil akademicki oraz działalność naukowa wpisane zostały pod numerem identyfikującym 219992. W międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych ORCID (Open Researcher and Contributor ID) widnieje pod numerem orcid.org/0000-0002-8655-4586.