Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły

okladka1-768x1024

Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły

Część druga – P. Mrzygłód, „Emotywność w człowieku w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły”

(w:) Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, red. I. Dec, Wrocław 1998
(ISBN 83-87318-12-4), ss. 93-192.

 

 

 

 

Recenzja książki

„Dzieło filozoficzne profesora i kardynała Karola Wojtyły, obecnego papieża Jana Pawła II, które wyraziło się w jego książkach i artykułach, wygłoszonych referatach i wykładach, wywoływało i jeszcze wywołuje liczne dyskusje. Dotyczą one najczęściej umiejscowienia filozofii kard. Wojtyły wśród różnych nurtów i kierunków filozoficznych. (…) Analizując dzisiaj, filozofię obecnego papieża, podkreśla się fakt, właśnie jego poglądy antropologiczne i etyczne zostały ukształtowane szczególnie pod wpływem trzech kierunków myślowych: mistyki św. Jana od Krzyża, metafizyki Tomasza z Akwinu i fenomenologii Maksa Schelera.

W ten nurt analiz filozoficznego dzieła kard. Wojtyły bardzo znacząco włącza się pozycja pod redakcją ks. Ignacego Deca Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, dedykowana przez Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dwudziestolecie Jego pontyfikatu (…).

Na książkę tę składają się trzy różne studia z kręgu myśli filozoficznej kard. Wojtyły. Pozycja ta nie jest zatem w ścisłym sensie pracą monotematyczną, posiada bowiem trzy podstawowe części, wyznaczone tematami poszczególnych rozpraw (…).

Druga część recenzowanej tutaj książki, której autorem jest ks. Piotr Mrzygłód, poświęcona jest w całości monograficznemu opracowaniu zagadnienia emotywności w antropologii byłego Kardynała Krakowskiego. Składa się ona również z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy emotywności w strukturze osoby ludzkiej, czyli owego wewnętrznego dynamizmu człowieka, spełniającego szczególną rolę w integracji osoby. Rozdział drugi ujmuje emotywność w transcendencji osobowej. Jest ona tutaj analizowana od strony jej wpływów i odniesień do podstawowych władz osoby, poprzez które transcendencja bytu ludzkiego staje się możliwa. Wreszcie rozdział trzeci jest próbą integralnego spojrzenia na naturę człowieka od strony jego życia emotywnego, odnoszącego się do przeżywania świata wartości oraz doświadczania ciała, pojmowanego jako swoista przestrzeń zjawisk emocjonalnych.

Należy podkreślić, że autorzy pracy Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły mimo borykania się z wieloma trudnościami, jak np. ze specyfiką języka, jakim posługiwał się kard. Wojtyła, czy wielowątkowością jego myśli filozoficznej, dobrze wypełnili swoje zadanie. (…). Trzeba zauważyć także, iż w sytuacji, gdy na naszym rynku wydawniczym wciąż dominują jedynie publikacje poświęcone biografii Jana Pawła II, a brak jest systematycznego i komplementarnego studium jego myśli filozoficznej, praca ta jest bardzo ważną i cenną pozycją, wypełniającą tę dotkliwą lukę. Stanowi ona także zachętę do dalszych studiów nad dziełem filozoficznym kard. Wojtyły”.

Ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu