Artykuły naukowe

Opublikowane w polskich czasopismach naukowych:

 • Zagadnienie sumienia w ujęciu Karola Wojtyły, (w:) W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup i T. Reroń, Wrocław 2000, s. 133-138.
 • Bogoczłowieczeństwo i zło w idealistycznej myśli rosyjskiej Władimira S. Sołowjowa, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1(2010), s. 249-273.
 • Człowiek jako osoba na tle egzystencjalistycznej twórczości Mikołaja Bierdiajewa, „«Perspectiva» – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 1(2010), s. 165-198.
 • „Inna wizja człowieka”. Personalizm antropologii Władimira S. Sołowjowa, „Quaestiones Selectae”, nr 25, (2010), s. 83-108.
 • «Homo positus in medio». Człowiek w myśli scholastycznej św. Tomasza z Akwinu, „Świdnickie Studia Teologiczne”, nr 8, (2011), s. 195-214 oraz w Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. E. Janiak i W. Irek, Wrocław 2010, s. 505-521.
 • Filozoficzne rozumienie śmierci oraz jej interpretacja w świetle antropologii św. Tomasza z Akwinu, „«Perspectiva» – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 1(2011), s. 141-165.
 • „Bóg filozofii” czy „Bóg wiary”? Przyczynek do dyskusji – w świetle filozofii klasycznej, „Quaestiones Selectae”, nr  28, (2011), s. 13-35.
 • Jaka filozofia na dzisiejsze czasy…? Postmodernizm?, „«Perspectiva» – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2(2012), s. 107-129.
 • Dusza i Ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1(2012), s. 177-196.
 • Metafizyczny realizm źródłem prawdy o rzeczywistości. Uwagi w świetle „metafizyki zdroworozsądkowej”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”,  2(2012), s. 147-168.
 • W poszukiwaniu „metafizyki zła”. Głos w dyskusji oraz próba hermeneutyki, „Świdnickie Studia Teologiczne”, nr 9, (2012), s. 239-259.
 • «Problem Boga». Podstawowe strategie światopoglądowe, „Quaestiones Selectae”, nr 30, (2012), s. 29-53.
 • Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności„Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1(2013), s. 205-224.
 • Ku pełniejszemu rozumieniu „metafizyki prawdy”. Uwagi o możliwości poznania prawdy i racjonalności przekonań epistemicznych, „Świdnickie Studia Teologiczne”, nr 10, (2013), s. 253-280.
 • Dylematy etyczne w horyzoncie racji rozumu i światła wiary, „Quaestiones Selectae”, nr 32, (2014), s. 7-35 oraz w Wiara teologów a rozum filozofów, red. R. Goczał, Wrocław 2015, s. 39-65.
 • Filozoficzne „pytanie o wartości”. Natura, demarkacje oraz próba adekwatnej hermeneutyki, (w:) Wartości w biznesie, red. P. Mrzygłód i G. Sokołowski, Wrocław 2014, s. 13-45.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 • W kierunku realistycznej metafizyki wartości – przyczynek do dyskusji, „Studia Ełckie”, nr 17, 4(2015), s. 337-358.
 • Filozoficzno-egzystencjalna anatomia choroby, cierpienia i śmierci, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2(2016), s. 69-97.
 • Etyczno-moralne postawy wobec cierpienia, nieuleczalnej choroby i śmierci człowieka – w świetle ustaleń antropologii filozoficznej, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, nr 34, (2016), s. 61-92.
 • Mikołaja Bierdiajewa metafizyczno-religijne myślenie o człowieku, „Świdnickie Studia Teologiczne”, 2(2016), s. 119-146.
 • Filozoficzne i światopoglądowe konsekwencje możliwości poznawczych człowieka, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, nr 36, (2018), s. 9-42.
 • Anatomia ontologiczna i funkcjonalna wolności woli ludzkiej. Głos w dyskusji, (w:) Principia Philosophiae Christianae, tom 1 (Seria Wydawnicza Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu), red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2019, s. 183-229.
 • O źródłach i fundamentalnych rysach personalistycznego filozofowania Józefa Majki, (w:) Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl, red. G. Sokołowski i S. Fel, Lublin 2019, s. 197-229.
 • Personalistyczna hermeneutyka pracy ludzkiej – głos w dyskusji, (w:) Principia Philosophiae Christianae, tom 2 (Seria Wydawnicza Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu), red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2020, s. 153-193.
 • Ludzka emotywność oraz jej usytuowanie – w kontekście ustaleń „antropologii adekwatnej” kardynała Karola Wojtyły, „Świdnickie Studia Teologiczne”, rok XVIII, (2021), s. 111-142.
 • W kierunku metafizyki i hermeneutyki ciała ludzkiego. Stanowisko personalizmu chrześcijańskiego, (w:) Principia Philosophiae Christianae, tom 3 (Seria Wydawnicza Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu), red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2022, s. 243–290.
 • Transcendencja osobowa – jako horyzont ujawniania i aktualizowania się ludzkiej emotywności. (Uwagi na marginesie „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły), „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, nr 40, (2022), s. 9-57.
 • Bóg, człowiek i problem zła w teozoficznym personalizmie Mikołaja Bierdiajewa, (w:) Principia Philosophiae Christianae, tom 4 (Seria Wydawnicza Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu), red. R. Goczał i P. Mrzygłód, Wrocław 2023, s. 325–408.

Opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych:

 • «Метафизика зла» – природа, причины и попытка герменевтического описания, „Credo New – теоретический журнал”, nr 2 (2013), s. 45-65;   УДК – 1.11.111.84 – również w wersji internetowej pod adresem: http://credonew.ru/content/view/1211/68/

Hasła w encyklopediach, leksykonach, słownikach:

 • Fideizm (w:) Leksykon Teologii Życia Konsekrowanego,  red. J. Kiciński, Wrocław (oddane do druku).
 • Kultura (w:) Leksykon Teologii Życia Konsekrowanego, red. J. Kiciński, Wrocław (oddane do druku).