Historia filozofii starożytnej

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

 • W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1988.
 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tłum. I. Zieliński, Lublin 2002.
 • G. Reale, Myśl starożytna, tłum. I. Zieliński, Lublin 2003.
 • Fr. Copleston, Historia filozofii, t. 1-2, tłum. H. Bednarek, Warszawa 2008.
 • J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1980.
 • I. Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.
 • Cz. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2001.
 • W. Tyburski, Historia filozofii i etyki do współczesności, Toruń 2002.
 • T. Pawlikowski, Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003.

 TEZY EGZAMINACYJNE  (kierunek: teologia – rok I)

 • Zagadnienia  wstępne (rozróżnienia poszczególnych dziedzin nauki i ich wzajemne relacje: historia, historiografia, historia filozofii, historiozofia, filozofia przejście od pytania „jak” (hoti?) do pytania „dlaczego” (dia ti?)
 • Periodyzacja, definicja i nurty filozofii. (filozofia pogańska, chrześcijańska, laicka oraz starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna)
 • Powstanie nazwy „filozofia” oraz podstawowe działy filozofii
 • Relacja filozofii jako nauki do historii filozofii
 • Poprzednicy filozofów – „Siedmiu mędrców”. Tak zwany „cud grecki”, czyli historyczne przejście od „mitu” do „logosu”). Czas powstawania pierwszych teo i kosmogonii
 • Tales z Miletu i początki filozofii. Problem i doniosłość „arche
 • Anaksymander i Anaksymenes – tzw. „philosophantes”, czyli jońscy filozofowie przyrody
 • Osoba i myśl Heraklita z Efezu. Szkoła Milezyjczyków
 • Ksenofanes i problem Boga
 • Szkoła Eleatów i myśl Parmenidesa z Elei (definicja bytu i prawa rządzące bytem)
 • Zenon z Elei i jego argumenty przeciwko ruchowi, poznaniu zmysłowemu i mnogości
 • Euklides i Szkoła Megarejska oraz antynomie Eubulidesa
 • Empedokles problem „arche”, etapy powstawania świata i teoria materii
 • Poglądy Anaksagorasa
 • Atomiści. Materializm, teoria poznania i poglądy etyczne Demokryta
 • Związek Pitagorejski – charakterystyka
 • Pitagoras – nowe rozumienie „arche” oraz problem dualizmu świata
 • Sofiści i poglądy Protagorasa. Teoria poznania, problem prawdy i prawa naturalnego
 • Sofistyczna teoria sztuki
 • Sokrates biografia, poglądy etyczne (teoria cnoty, intelektualizm etyczny) oraz logiczne (metodologia)
 • Cynicy oraz Cyrenaicy. Poglądy i przedstawiciele
 • Bio i bibliografia Platona
 • Platońska teoria idei. Problem bytu i rzeczywistości
 • Platońska teoria duszy jej funkcje oraz kwestia poznania rzeczywistości, rodzaje poznania oraz problem wiedzy
 • Bóg, człowiek i świat według Platona
 • Platońska charakterystyka miłości, dobra oraz sztuki
 • Platońska teoria państwa
 • Arystoteles – bio i bibliografia
 • Cechy i złożoność ludzkiego poznania u Arystotelesa. „Genetyczny empiryzm”
 • Złożenia z „formy i materii”, „aktu i możności”, „substancji i przypadłości” – jako podstawowe wymiary rzeczywistości u Arystotelesa
 • Arystotelesowska koncepcja duszy
 • Absolut i świat u Arystotelesa
 • Teoria dobra oraz charakterystyka i podział cnót u Arystotelesa
 • Człowiek i teoria państwa u Arystotelesa
 • Stoicyzm i poglądy stoików (Zenon z Kition, Chryzyp)
 • Epikurejczycy i Epikur
 • Pirron i jego poglądy. Nurt sceptycki
 • Antystenes z Aten i Cynicy
 • Arystyp z Cereny i szkoła Cyrenaików
 • Poglądy filozoficzne Filona z Aleksandrii. Przełomowość i synkretyzm
 • „Aleksandryjski schemat” metafizyki Filona
 • Emanacjonizm Plotyna. Problem natury oraz relacji Boga i świata
 • Gnoza i Gnostycyzm. Poglądy i przedstawiciele
 • Chrześcijański system Orygenesa. Bóg, Logos i świat. Problem apokatastazy

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne