Wstęp do filozofii

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO 

 • M. Kiwka, Rozumieć filozofię, Wrocław 2007.
 • M. Kiwka, ABC filozofii, Wrocław 2001.
 • A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. V – poszerzone wraz ze Słownikiem pojęć filozoficznych, Lublin 2007.
 • Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec i inni, Lublin 1996.
 • J. Wojtysiak, Filozofia i życie, Kraków 2007.
 • W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Lublin 1994.
 • S. Kamiński, Filozofia i metoda, Lublin 1986.
 • A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005.
 • J. Baggini i P.S. Fosl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych, tłum. D. Chabrajska, Warszawa 2010.
 • Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych – dla studiujących filozofię chrześcijańską, opr. A. Podsiad i Z. Więckowski, Warszawa 1993.

TEZY EGZAMINACYJNE DO WYKŁADU  (kierunek: filozofia i teologia  – rok I)

 • Narodziny filozofii  jako nauki; tzw. „Cud Grecki”. Pierwsze, naiwne próby rozumienia i tłumaczenia świata. „Poprzednicy” filozofów
 • Przejście „od religijnego mitu” do „logosu nauki”. Tzw. philosophantes
 • „Poznanie” – naturalna ciekawość świata oraz jego warunki. Problem  wiedzy
 • Podstawowe – filozoficzne koncepcje poznania
 • Łacińska i polska definicja filozofii jako nauki. Główne koncepcje uprawiania filozofii
 • Rozumienie filozofii w sensie potocznym, naukowym, mądrościowym i etymologicznym
 • Najwybitniejsi filozofowie starożytności, średniowiecza, nowożytności i współczesności. Demarkacje i cezury poszczególnych epok na przestrzeni trwania historii filozofii
 • Filozofia klasyczna, sens historyczny i przedmiotowy, definicja, przedmiot materialny i formalny; demarkacje
 • Spór o tzw. „filozofię chrześcijańską”. Jej rozumienie historyczne i formalno-metodologiczne. Pojęcie filozofii chrześcijańskiej w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio
 • Tomizm: dzieje, istota, główne formy tomizmu oraz ich przedstawiciele
 • Metafizyka poznania jako dział filozofii; zadania oraz dyscypliny z nią związane
 • Metafizyka bytu jako dział filozofii; zadania oraz dyscypliny z nią związane
 • Metafizyka wartości – jako dział filozofii;  zadania oraz dyscypliny z nią związane
 • Zagadnienia metafilozoficzne oraz tzw. nauki pomocnicze filozofii
 • Wiara i religia a filozofia. Istota wiary i religii oraz zagadnienie ich racjonalności
 • Najwybitniejsi filozofowie chrześcijańscy ich historyczne znaczenie oraz dorobek naukowy
 • Wiara i rozum w encyklice Jana Pawła II – „Fides et ratio
 • Filozofia a teologia: podobieństwa, różnice, zależności
 • Filozofia a nauki szczegółowe: podobieństwa, różnice, zależności
 • Ideologizacja filozofii. Problem tzw. światopoglądu oraz ideologii
 • Czym jest kultura? Wyjaśnienie semantyczne oraz dzieje kształtowania i rozumienie pojęcia kultury
 • Funkcje filozofii we współczesnej kulturze
 • Sztuka – jako poiesis oraz techné; Rozumienie zagadnienia sztuki na przestrzeni dziejów oraz jej związki z filozofią

LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Jan Paweł II Encyklika Fides et ratio


TEZY EGZAMINACYJNE  (kierunek: teologia – studia niestacjonarne)

 • Narodziny filozofii – nauki. Tzw. „Cud Grecki”. Pierwsze, naiwne próby rozumienia i tłumaczenia świata. „Poprzednicy” filozofów
 • Przejście „od religijnego mitu” do „logosu nauki”. Tzw. „philosophantes”
 • Poznanie – naturalna ciekawość świata oraz jego charakter i uwarunkowania.
 • Problem wiedzy
 • Podstawowe typy poznania.
 •  Rozumienie filozofii w sensie potocznym, naukowym, mądrościowym i etymologicznym
 • Najwybitniejsi filozofowie starożytności, średniowiecza, nowożytności i współczesności
 • Klasyczna definicja filozofii jako nauki (w brzmieniu polskim i łacińskim).
 • Przedmiot (materialny i formalny), cel i metoda filozofii
 • Koncepcje uprawiania filozofii
 • Podstawowe strategie myślowe w filozofii (odsłona: epistemologiczna, metafizyczna i światopoglądowa)
 • Dyscypliny filozoficzne związane z poznaniem, bytem, wartością oraz zagadnienia metafilozoficzne
 • Spór o „filozofię chrześcijańską”. Jej rozumienie historyczne i formalno-metodologiczne.
 • Tomizm – istota, główne założenia oraz formy uprawiania tomizmu
 • Filozofia a teologia: podobieństwa, różnice, wzajemne zależności
 • Zagadnienie „światopoglądu” oraz problem „ideologii”
 • Zagadnienie kultury oraz fundamentalne jej składowe. Rola i miejsce filozofii w kulturze

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne (kierunek: filozofia i teologia  – rok I)
 3. Tezy egzaminacyjne (kierunek: teologia – studia niestacjonarne)
 4. Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio