Konferencje i sympozja

Wykłady na sympozjach i konferencjach naukowych

 • «Homo positus in medio» – człowiek w scholastycznej myśli  św. Tomasza z Akwinu – wykład wygłoszony, podczas święta patronalnego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w dniu 28 stycznia 2010 roku.
 • O społecznym filozofowaniu ks. prof. Józefa Majki – wykład wygłoszony w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”  we Wrocławiu, w dniu 24 marca 2010 roku i połączony z promocją książki Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno-społeczne.
 • Bóg filozofii a filozofia Boga – wykład wygłoszony w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – (DFN), w dniu 21 października 2011 roku, w ramach sesji wyjazdowej w Henrykowie Śląskim.
 • Filozoficzne refleksje wokół początków stworzenia  wykład wygłoszony w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” we Wrocławiu, w dniu 22 maja 2012 roku.
 • Dylematy etyczne w horyzoncie racji rozumu i światła wiary – wykład wygłoszony podczas międzyuczelnianej konferencji naukowej: «Wiara religijna a dyskurs filozoficzny», zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu, w dniu 16 kwietnia 2013 roku.
 • Filozoficzny głos w sprawie wartości. Stanowisko aksjologii realistycznej – wykład wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej: «Wartości w biznesie», inaugurującej cykl sympozjów o tematyce społeczno-ekonomicznej, organizowanych przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Obserwatorium Społeczne, w dniu 10 grudnia 2014 roku.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 • Apoteoza bezgranicznej wolności w myśli Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej: «„Drabina do Raju”. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno-teologicznej», zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w dniu 2 czerwca 2015 roku.
 • Świętego Tomasza z Akwinu metafizyka „wydarzenia śmierci” – wykład wygłoszony z okazji święta patronalnego teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 • Głos w panelu dyskusyjnym: Czy technika depersonalizuje człowieka? Duchowe perspektywy kultury opanowanej przez technikę – kończącym konferencję naukową Człowiek wobec techniki, zorganizowaną przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w dniu 12 kwietnia 2016 roku.
 • Etyczno-moralne postawy wobec cierpienia, nieuleczalnej choroby i śmierci człowieka, w świetle ustaleń antropologii filozoficznej – wykład wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która obyła się w Mikołajkach, w dniach 19-21 maja 2016 roku.
 • Antropologia „z wnętrza Objawienia”. Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa metafizyczno-religijne myślenie o człowieku – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej: «„Unio Mystica”. Filozoficzny wymiar chrześcijańskiej duchowości mistycznej», zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym, w dniu 25 maja 2016 roku.
 • Śmierć – skandal czy może najdoskonalsze wypełnienie życia? Nieuleczalna choroba, cierpienie i śmierć człowieka – w odsłonie filozoficznej i egzystencjalnej – wykład wygłoszony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – (DFN), w dniu 19 września 2016 roku.
 • „Bóg Abrahama” vs „Bóg filozofów”. Kontradyktoryjna teodycea Lwa Szestowa – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej: «Natura Dei et Imago Dei” – Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie», zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przy współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym, w dniu 16 maja 2017 roku.
 • Filozoficzne konsekwencje zdolności poznawczych człowieka. Spór o możliwość poznania rzeczywistości i jego implikacje światopoglądowe – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne – Oddział Dolnośląski oraz Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dedykowanej Panu prof. dr hab. Ryszardowi Podemskiemu z okazji 45-lecia pracy lekarskiej oraz 25-lecia kierowania Katedrą i Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w dniu 27 maja 2017 roku.
 • „Problem (istnienia) Boga” – Przyczynek do dyskusji w świetle ustaleń filozofii klasycznej – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej: «De potentia Dei” – Filozoficzne koncepcje rozumienia mocy Boga», zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przy współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym, w dniu 22 maja 2018 roku.
 • O źródłach personalistycznego filozofowania Józefa Majki – wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowej: «Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki». W 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci», zorganizowanej przez Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii PWT we Wrocławiu oraz Fundację Obserwatorium Społeczne, w dniu 28 maja 2018 roku.
 • Dylematy moralne – jakie i po co? – wykład otwarty, wygłoszony w ramach projektu duszpasterskiego Misjonarzy Klaretynów: «Akademia Świętego Wawrzyńca», w dniu 4 maja 2019 roku [Dom Zakonny oo. Misjonarzy Klaretynów: Wrocław, ul. Bujwida 51].


Certyfikowany udział w sympozjach i konferencjach naukowych

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne, zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w dniach 19–20 kwietnia 2018 roku.