Wstęp do filozofii z elementami antropologii filozoficznej

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

Literatura ogólnofilozoficzna 

 • M. Kiwka, Rozumieć filozofię, Wrocław 2007
 • M. Kiwka, ABC filozofii, Wrocław 2001
 • A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. V – poszerzone wraz ze Słownikiem pojęć filozoficznych, Lublin 2007
 • Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec i inni, Lublin 1996
 • J. Wojtysiak, Filozofia i życie, Kraków 2007
 • W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Lublin 1994
 • S. Kamiński, Filozofia i metoda, Lublin 1986
 • A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005
 • J. Baggini i P.S. Fosl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych, tłum. D. Chabrajska, Warszawa 2010
 •  Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych – dla studiujących filozofię chrześcijańską, opr. A. Podsiad i Z. Więckowski, Warszawa 1993

Literatura antropologiczna

 • G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992
 • M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1991
 • M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005
 • S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990
 • W. Szewczyk, Kim jest człowiek?, Tarnów 2009

 TEZY  EGZAMINACYJNE  (kierunek: pedagogika – rok I)

 Tezy obejmujące materiał ze «Wstępu do filozofii»

 • Narodziny filozofii – nauki. Tzw. „Cud Grecki”; Przejście od „religijnego mitu” do „logosu nauki”. Pierwsze, naiwne próby rozumienia i tłumaczenia świata. „Poprzednicy” filozofów
 • Rozumienie filozofii w sensie potocznym, naukowym, mądrościowym i etymologicznym
 • Najwybitniejsi filozofowie starożytności, średniowiecza, nowożytności i współczesności
 • Podstawowe koncepcje poznania filozoficznego
 • Łacińska definicja filozofii. Główne koncepcje uprawiania filozofii jako nauki
 • Filozofia klasyczna, sens historyczny i przedmiotowy, definicja, przedmiot materialny i formalny
 • Spór o „filozofię chrześcijańską”. Jej rozumienie historyczne i formalno-metodologiczne. Zagadnienie „filozofii chrześcijańskiej” w Encyklice papieża Jana Pawła II „Fides et ratio
 • Dyscypliny filozoficzne związane z poznaniem, bytem, wartością
 • Zagadnienia metafilozoficzne
 • Wiara i religia a filozofia. Istota wiary i religii oraz zagadnienie ich racjonalności
 • Najwybitniejsi filozofowie chrześcijańscy oraz ich dorobek
 • Wiara i rozum w Encyklice Jana Pawła II – „Fides et ratio
 • Filozofia a teologia: podobieństwa, różnice, wzajemne zależności
 • Filozofia a nauki szczegółowe: podobieństwa, różnice, zależności
 • Ideologizacja filozofii. Problem tzw. „światopoglądu”, „ideologii” oraz „centrum światopoglądowego”
 • Czym jest kultura a czym cywilizacja? Źródła podział oraz fundamentalne składowe kultury. Funkcje filozofii we współczesnej kulturze
 • Sztuka jako poiésis oraz techné. Rola filozofii w sztuce oraz koncepcje uprawiania sztuki

Tezy z zakresu elementów «Antropologii filozoficznej»

 • „Problem człowieka”. Punkt wyjścia i metodologia antropologii filozoficznej
 • Człowieka jako nierozerwalne compositum niematerialnej  duszy i organicznego (materialnego) ciała. Teoria „hylemorfizmu” i jej skutki
 • Ewolucyjne pochodzenie oraz fenomen ludzkiego ciała (soma i sarks)
 • Teorie pochodzenia oraz metafizyka ludzkiej duszy (psyché); tzw. „niematerialność właściwych człowiekowi działań”
 • Człowiek jako osoba i podmiot. Natura oraz godność osoby ludzkiej (przyrodzona i nad nadprzyrodzona). (Dignitas humana)
 • Konkurencyjne strategie uprawiania współczesnej antropologii filozoficznej. Personalizm czy humanizm?
 • Rozum i wola w człowieku – funkcje i zadania.
 • Społeczna natura człowieka (homo est animal sociale et rationale)
 • Człowiek w perspektywie śmierci. Fakt śmierci i jego implikacje antropologiczne (problem tzw. anima separata)

LEKTURA OBOWIĄZKOWA:   Encyklika Jana Pawła II  Fides et ratio


Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne
 3. Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio