Historia filozofii w Polsce

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

  • J. Skoczyński i J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.
  • J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, Warszawa 1989.
  • M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1987.
  • S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993.
  • S. Borzym, Przyszłość dla przeszłości, Warszawa 2003.
  • Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1-2, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2011.

 TEZY EGZAMINACYJNE (studia licencjacko – doktoranckie – rok I)

  • Zagadnienia  wstępne (rozróżnienia poszczególnych dziedzin nauki i ich wzajemne relacje: historia, historiografia, historia filozofii, historiozofia, Periodyzacja i nurty filozofii. (filozofia pogańska, chrześcijańska, laicka oraz starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna, filozofia
    w Polsce)
  • Historia filozofii w Polsce czy Historia filozofii Polskiej? Różnice, sposoby uprawiania oraz kwestie metodologiczne i cezury.
  • Ogólny rys filozofii (nauki) uprawianej w średniowieczu – cechy charakterystyczne, sposób wykładu oraz paradygmat uprawiania nauki
  • Witelo Ślązak – jego dokonania i tzw. „metafizyka światła”
  • Akademia Krakowska / Uniwersytet Krakowski – etapy powstawania i tło historyczne. Model edukacyjny uniwersytetu, kontynuowane tradycje intelektualne, typ uprawiania filozofii oraz znaczenie dla jej rozwoju w Polsce
  • Mateusz z Krakowa – osoba i dokonania
  • Stanisław ze Skarbimierza i uprawiana przez niego myśl społeczno-polityczna
  • Paweł Włodkowic i jego myśl – znaczenie teorii ius gentium
  • Jan Ostroróg i Filip Kallimach – Polscy przedstawiciele „makiawelizmu”
  • Filozofia polska w Renesansie – ogólna charakterystyka epoki, nurty, ikony myślowe oraz zmiana paradygmatu uprawiania filozofii (nauki)
  • Adam Burski jego poglądy oraz zadania stawiane filozofii
  • Mikołaj Kopernik. Astronom czy jednak filozof?
  • Andrzej Frycz Modrzewski i jego rewolucyjne poglądy społeczno-polityczne
  • Stanisław Orzechowski i jego wizja Rzeczpospolitej hierarchicznej i „teokratycznej”
  • Piotr Skarga oraz koncepcja naprawy Rzeczpospolitej
  • Filozofia polska w okresie Oświecenia – ogólna charakterystyka epoki, nurty, ikony myślowe
  • Komisja Edukacji Narodowej – upadek czy rozwój filozofii w Polsce?
  • „Fizjokratyzm” – jako wiodący nurt filozofii polskiego Oświecenia
  • Myśl filozoficzna oraz poglądy Jana Śniadeckiego
  • Hugo Kołłątaj i jego teoria poznania, etyka, antropologia oraz koncepcja Boga
  • Stanisław Staszic – jego kontrowersyjna postać oraz filozofia społeczna
  • Filozofia polska w XIX wieku – ogólna charakterystyka epoki, nurty, tendencje oraz ikony myślowe
  • „Mesjanizm” Jana Pawła Woronicza
  • Maurycy Mochnacki – jego wizja człowieka i „Nowej Polski”
  • Józef Gołuchowski – filozofa społeczna (rola religii i znaczenie narodu)

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

  1. Literatura
  2. Tezy egzaminacyjne