Historia filozofii w Polsce

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

 • J. Skoczyński i J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.
 • J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, Warszawa 1989.
 • M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1987.
 • S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993.
 • S. Borzym, Przyszłość dla przeszłości, Warszawa 2003.
 • Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1-2, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2011.

 TEZY EGZAMINACYJNE (studia licencjacko – doktoranckie – rok I)

 • Zagadnienia  wstępne (rozróżnienia poszczególnych dziedzin nauki i ich wzajemne relacje: historia, historiografia, historia filozofii, historiozofia, Periodyzacja i nurty filozofii. (filozofia pogańska, chrześcijańska, laicka oraz starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna, filozofia
  w Polsce)
 • Historia filozofii w Polsce czy Historia filozofii Polskiej? Różnice, sposoby uprawiania oraz kwestie metodologiczne i cezury.
 • Ogólny rys filozofii (nauki) uprawianej w średniowieczu – cechy charakterystyczne, sposób wykładu oraz paradygmat uprawiania nauki
 • Witelo Ślązak – jego dokonania i tzw. „metafizyka światła”
 • Akademia Krakowska / Uniwersytet Krakowski – etapy powstawania i tło historyczne. Model edukacyjny uniwersytetu, kontynuowane tradycje intelektualne, typ uprawiania filozofii oraz znaczenie dla jej rozwoju w Polsce
 • Mateusz z Krakowa – osoba i dokonania
 • Stanisław ze Skarbimierza i uprawiana przez niego myśl społeczno-polityczna
 • Paweł Włodkowic i jego myśl – znaczenie teorii ius gentium
 • Jan Ostroróg i Filip Kallimach – Polscy przedstawiciele „makiawelizmu”
 • Filozofia polska w Renesansie – ogólna charakterystyka epoki, nurty, ikony myślowe oraz zmiana paradygmatu uprawiania filozofii (nauki)
 • Adam Burski jego poglądy oraz zadania stawiane filozofii
 • Mikołaj Kopernik. Astronom czy jednak filozof?
 • Andrzej Frycz Modrzewski i jego rewolucyjne poglądy społeczno-polityczne
 • Stanisław Orzechowski i jego wizja Rzeczpospolitej hierarchicznej i „teokratycznej”
 • Piotr Skarga oraz koncepcja naprawy Rzeczpospolitej
 • Filozofia polska w okresie Oświecenia – ogólna charakterystyka epoki, nurty, ikony myślowe
 • Komisja Edukacji Narodowej – upadek czy rozwój filozofii w Polsce?
 • „Fizjokratyzm” – jako wiodący nurt filozofii polskiego Oświecenia
 • Myśl filozoficzna oraz poglądy Jana Śniadeckiego
 • Hugo Kołłątaj i jego teoria poznania, etyka, antropologia oraz koncepcja Boga
 • Stanisław Staszic – jego kontrowersyjna postać oraz filozofia społeczna
 • Filozofia polska w XIX wieku – ogólna charakterystyka epoki, nurty, tendencje oraz ikony myślowe
 • „Mesjanizm” Jana Pawła Woronicza
 • Maurycy Mochnacki – jego wizja człowieka i „Nowej Polski”
 • Józef Gołuchowski – filozofa społeczna (rola religii i znaczenie narodu)

Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne