Etyka ogólna

LITERATURA DO WYKŁADU KURSORYCZNEGO

 • T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
 • T. Ślipko, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.
 • S. Opara, Jak żyć? Wykłady z etyki, Pułtusk – Warszawa 2011.
 • A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008.
 • Fr. Ricken, Etyka ogólna, tłum. P. Domański, Kęty 2001.
 • T. Styczeń i J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1886.
 • P. Jaroszyński, Etyka dramat życia moralnego, Warszawa 1996.
 • K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin 1991.
 • K. Wojtyła, Osoba i czym oraz inne studia antropologiczne,  red. T. Styczeń i inni, Lublin 1994.
 • K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, Lublin 1986.
 • J. Russ, Współczesna myśl etyczna, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2006.
 • Przewodnik po etyce, red. P. Singer, tłum. zbior., Warszawa 2009.
 • J. Baggini i P. S. Fosl, Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2007.

TEZY EGZAMINACYJNE   (kierunek: filozofia/teologia/pedagogika rok I)

 • Zagadnienia wstępne. Czym jest etyka? Miejsce etyki w ogólnej klasyfikacji filozofii. Rozróżnienia metodologiczne terminów: «czyn» «uczynnienie» oraz demarkacja pojęć: «etyka» i «moralność» (etymologia i wzajemne relacje). Powody powstawania rozmaitych etyk
 • Filozoficzne podstawy etyki. (Człowiek jako osoba i podmiot)
 • Podział i rodzaje etyki
 • Reprezentatywne opinie o związku „etyka – moralność”: Martin Heidegger, Paul Ricoeur i Mieczysław A. Krąpiec
 • Zagadnienie normy w etyce
 • David Hume i problem istnienia etyki jako nauki o moralności
 • Etyka a inne dyscypliny filozoficzne; etyka a nauki szczegółowe; etyka a teologia moralna
 • Definicja i metoda etyki
 • Sokrates i początki etyki
 • Spór o „normę moralności” – eudajmonizm
 • Spór o „normę moralności” – deontonomizm
 • Spór o „normę moralności” – personalizm. Możliwość utylitaryzmu etycznego – jako obiektywnej „normy moralności”
 • «Czyn» a «uczynnienie». Czyn ludzki jako akt wolny, rozumny i konieczny
 • Podstawowy podział wolnych aktów ludzkich
 • Przeszkody ograniczające wolność aktów ludzkich
 • Struktura aktu rozumu i woli. Proces podejmowania decyzji wg schematu św. Tomasza z Akwinu. Źródła moralności czynu
 • Sumienie jako „norma moralności” oraz norma normans i norma normata. Definicja oraz istotne cechy sumienia
 • Najważniejsze rodzaje sumienia. Podział ze względu na podane w trakcie wykładu kryteria
 • Deformacje sumienia
 • Cnoty i wady. Definicje, podział i mechanizm ich powstawania
 • Prawo naturalne. Istota, źródła, obowiązywalność oraz główne dezyderaty
 • Prawo (pozytywne) stanowione – istota, jego sens oraz cel. Relacje oraz odniesienia prawa lex civile do ius naturae
 • Kwestia tzw. „autonomii” etyki oraz związki etyki z metafizyką i religią
 • Nowożytne koncepcje etyczne: Egoizm i indywidualizm etyczny Thomasa Hobbesa oraz krytycyzm etyczny Davida Hume’a
 • Nowożytne koncepcje etyczne: Imperatyw kategoryczny i deontonomizm Immanuela Kanta oraz przewartościowanie wartości Fryderyka Nietzsche’go
 • Nowożytne koncepcje etyczne: Utylitaryzm etyczny Jeremy’ego Benthama i Johna S. Milla oraz personalizm etyczny Friedricha Schleiermachera

„Mini lektura” obowiązkowa:  K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 2000.


Do pobrania:
(pliki w formacie pdf)

 1. Literatura
 2. Tezy egzaminacyjne
 3. K. Wojtyła, Elementarz etyczny